Niemiecki zasiłek pielęgnacyjny wypłacany na osobę w Polsce

Otrzymując dodatkowo 1.000 Euro praca w Niemczech stałaby się dla pracowników z Polski jeszcze bardziej atrakcyjna. Taki zastrzyk gotówki jest możliwy od 2013 roku dzięki wypłacie niemieckiego zasiłku pielęgnacyjnego.

Nowe przepisy w zakresie niemieckiego zasiłku pielęgnacyjnego pozwalają pracownikom z Polski zatrudnionym w Niemczech niemal podwoić swój miesięczny budżet. Wystarczy bowiem posiadać we własnym gospodarstwie domowym osobę wymagającą stałej opieki, aby na konto bankowe każdego miesiąca wpływała kwota 924 Euro. Tyle bowiem wynosi kwota miesięcznego zasiłku pielęgnacyjnego, o który mogą ubiegać się osoby zatrudnione w Niemczech na osobę przebywającą na obszarze Unii Europejskiej. W przeszłości zasiłek pielęgnacyjny mógł być wypłacany na wniosek tylko i wyłącznie osobom, które mieszkały na stałe na terenie Republiki Federalnej Niemiec – chyba, że przenosiły się okazjonalnie do innego kraju unijnego na okres do 6 tygodni (np. na leczenie lub rehabilitację). Wraz z dniem 01.01.2013 wypłata tego zasiłku jest rozszerzona także na osoby potrzebujące opieki, ale przebywające zagranicą w innych krajach Unii Europejskiej, w tym oczywiście w Polsce. Ustawodawca przewidział kwotę ryczałtu w wysokości 924 Euro. Wypłata zasiłku ma również swoje korzyści przy rozliczaniu podatku dochodowego. Pomimo, iż niemiecki zasiłek pielęgnacyjny nie kwalifikuje się w kategorii dochodu zarówno samej osoby potrzebującej, ani tym bardziej osoby, która sprawuje bezpośrednią opiekę nad potrzebującym oraz w swojej istocie jest wolny od podatku, to po udowodnieniu i tym samym po przedstawieniu dowodów na poniesienie wyższych nakładów finansowych związanych z opieką, koszty te można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym !

Warunkiem otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego jest złożenie wniosku przez osobę wymagającą opieki. W przypadku osoby niebędącej w stanie samodzielnie wypełnić takiego wniosku, składa go w jej imieniu opiekun lub też lekarz, szpital lub klinika rehabilitacyjna. Osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny musi spełnić jednak kilka warunków:

  • A) Osoba wymagająca opieki musi mieszkać we własnym gospodarstwie domowym bądź u osoby sprawującej nad nią opiekę. Nie jest to jednak Pflegeheim, Altenheim, Altenwohnheim (czyli dom spokojnej starości lub dom dziennej opieki).
  • B) Osoba potrzebująca nie może pobierać żadnych świadczeń o charakterze odszkodowawczym.
  • C) Osoba ta musi być dalej obowiązkowo ubezpieczona w Niemczech.

Z chwilą złożenia wniosku nabywa się prawo do pobierania comiesięcznego świadczenia. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku, gdyż niesie to za sobą niejednokrotnie niemałe straty finansowe przy stosunkowo wysokiej kwocie zasiłku pielęgnacyjnego. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do podawania specjalnych powodów, dla których ubiega się o zasiłek pielęgnacyjny, ani tym bardziej do natychmiastowego przedłożenia całej dokumentacji medycznej. Wystarczy złożyć pisemny wniosek do odpowiedniej instytucji, a ta już sama zadecyduje, jakie informacje i dokumenty będą jeszcze niezbędne. Wniosek jest tak skonstruowany, aby szybko i sprawnie załatwić wszystkie formalności oraz ułatwić obopólną komunikację pomiędzy urzędem a wnioskodawcą. Cała konstrukcja niemieckiego zasiłku pielęgnacyjnego jest tak mądrze i przemyślanie skonstruowana, iż pracownicy z Polski podejmujący legalne zatrudnienie w Niemczech nie powinni mieć większych problemów z uzyskaniem pieniędzy przewidzianych na opiekę nad członkami rodziny. Zastrzyk finansowy w postaci 924 Euro każdego miesiąca powoduje, iż praca w Niemczech wzbogacona pakietem świadczeń socjalnych staje się jeszcze bardziej atrakcyjna finansowo dla pracowników emigrujących zarobkowo z Polski do Niemiec.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Copyright © 2014 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.